0936.663.778

Khí NG thiên nhiên thành phần chủ yếu là methane (CH4)

Ngày đăng: 03/11/2015 14:48:37

Khí thiên nhiên thành phần chủ yếu là methane (CH4) là loại khí được hình thành từ nhiều cách, từ chuyển hóa trong cơ thể động vật nhai lại, được hình thành từ phân hủy chất thải hữu cơ, mùn, bả thực vật. Được tạo ra bởi những nứt gãy, kiến tạo địa chất. Trong khai thác dầu khí, cùng với dầu gọi là khí đồng hành, trong các mỏ khí, trong mỏ than.

Giới thiệu NG (NATURAL GAS)

Khí thiên nhiên thành phần chủ yếu là methane (CH4) là loại khí được hình thành từ nhiều cách, từ chuyển hóa trong cơ thể động vật nhai lại, được hình thành từ phân hủy chất thải hữu cơ, mùn, bả thực vật. Được tạo ra bởi những nứt gãy, kiến tạo địa chất. Trong khai thác dầu khí, cùng với dầu gọi là khí đồng hành, trong các mỏ khí, trong mỏ than. 

Qua khai thác dầu tập đoàn dầu khí Việt Nam thu được khí thiên nhiên từ các mỏ Lan Tây, Lan Đỏ, Hải Thạch, Mộc Tinh, Rồng Đôi, Rồng Đôi Tây, Bạch Hổ, Rạng Đông Hồng Ngọc, Sư Tử Trắng, … và còn phát hiện hơn 50 mỏ khác tạo con số trữ lượng khí trên 400 tỷ m3 và các phát hiện khác tạo thông số tăng trưởng trữ lượng hằng năm khoảng 26 tỷ m3. Và còn tìm tàng ở các vùng bể sông Hồng, Phú Khánh, Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Côn Sơn, bể Cửu Long, bể Mã Lai và trên đất liền hứa hẹn con số trữ lượng đáng kể chưa thể công bố .

Sau đây là các tính chất về khí thiên nhiên :
+ Tỷ khối khí thiên nhiên khoảng 0.64 ÷ 0.68.
+ Tỷ khối của methane là 0.717 kg/m3.
+ Nhiệt lượng 10,080 Kcalo/m3
+ Khí C02 thải ra của khí thiên nhiên thấp nhất (g/106 J) NG = 50.3, LPG = 59.76, xăng = 67.07, D0 = 69.22.

- Giảm 84 % bụi do cháy.
- Giảm 60 % S0x.
- Giảm 41 % C0 (Cacbon monoxide).
- Giảm 28 % C02 (Cacbon dioxide).
- Giảm 17 % N0x ( oxid ni tơ).
- Giảm 92 % các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
- Giảm 100 % lượng khí thải bay hơi.
- Mưa axid hầu như không có do không chứa lưu huỳnh.
- Không ô nhiễm nước ngầm do tỷ trọng nhẹ hơn không khí nên bay hơi.
- Tiếng ồn giảm hơn 30-50% so với xăng, diesel (thông số của bộ tài nguyên Canada).
+ Giá khí rẻ hơn xăng, dầu 30-40%

 


Hotline : 0936.663.778